top of page
Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot het cookie-beleid verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Algemene verkoopsvoorwaarden

De hierna beschreven Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten: offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, met Marisa Van Cauteren - ondernemingsnummer BE 0568.562.431 te Luitentuitstraat 8, 9112 Sinaai, hierna genoemd de Leverancier. Deze voorwaarden bevatten daarnaast onder andere de rechten en plichten van de Opdrachtgever.

 

Algemene bepalingen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn bindend. De Opdrachtgever wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren. De Opdrachtgever is wie de order heeft geplaatst, de Leverancier is wie de order heeft aanvaard. Elke afwijking van deze verkoopsvoorwaarden kan enkel schriftelijk en op goedkeuring van beide partijen gebeuren. De aanpassing of toevoeging van bijkomende voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen. De Leverancier behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De Leverancier zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om persoonsgegevens geheim en/of vertrouwelijk te houden.

 

Opdrachten

Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk per brief of e-mail te worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Leverancier een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Leverancier zodra deze schriftelijk per brief of e-mail door de Leverancier zijn bevestigd. Bij annulatie van de opdracht door de Opdrachtgever, zullen de reeds gemaakte kosten en het gepresteerde werk voor de opdracht gefactureerd worden.

 

Proeven, wijzigingen en goed voor druk

De Leverancier houdt zich eraan de schriftelijk meegedeelde wijzigingen correct uit te voeren, maar is niet verantwoordelijk voor spelling-, taalkundige of grammaticale fouten. Een nieuwe proef (PDF) wordt door de Leverancier voorgelegd ter goedkeuring aan de Opdrachtgever. Mondelinge of telefonische wijzigingen zijn altijd op risico van de Opdrachtgever. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, online teksten enz.), schriftelijk of op een andere wijze door of namens de Opdrachtgever aangebracht, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Na het overmaken van een goed voor druk, is de Leverancier van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven. De goed voor druk blijft eigendom van de Leverancier en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting. De verschillende drukprocedés houden een verschil in reproductie van kleuren in. De Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het gekozen drukprocedé een afwijkende kleur veroorzaakt.

 

Termijnen

De leveringstermijn begint pas te lopen als de Leverancier alle benodigde stukken in zijn bezit heeft. De dagen die verloren gaan door het in gebreke blijven van goedkeuringen vanwege de Opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn. Offertes blijven 30 dagen geldig. Na 30 dagen vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast. Klachten en aansprakelijkheid Elke klacht of protest moet schriftelijk worden verzonden binnen de 7 dagen na levering en kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij de Leverancier toekomen binnen deze termijn. Een gedeeltelijke benutting van de goederen heeft eveneens het ingaan van de termijn tot gevolg. Geleverde en toevertrouwde materialen van welke aard dan ook blijven onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van deze goederen. In geval van overmacht draagt de Leverancier geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen. Wanneer de Opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden, met een minimum van 10% van het totale bedrag van de offerte. Voor alle geschillen zal het Belgische recht op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

Facturen en betaling

De facturen zijn binnen een periode van 14 dagen vanaf de factuurdatum te voldoen op de maatschappelijke zetel van de Leverancier. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25,00 euro. Indien de Opdrachtgever na 2 aanmaningsbrieven of aanmaningse-mails niet betaald, worden er administratieve kosten aangerekend van 7,00 euro per brief of email dat daarop volgt. Wanneer een factuur op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk werd betaald, worden alle nog verschuldigde facturen op naam van dezelfde afnemer van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever zal bijgevolg een forfaitaire vergoeding aan de Leverancier betalen van 10% en een interest van 12% op de totale waarde van de nog te betalen facturen, inclusief B.T.W. Dit tot op de dag van de volledige betaling. Noch klachten met betrekking tot de levering, de kwaliteit, de kwantiteit of de conformiteit van de goederen, noch enige andere klacht schorsen de betalingsverplichting. In geval van de niet-betaling van een vervallen factuur, houdt de Leverancier zich het recht voor om waar en indien mogelijk, de reeds uitgevoerde werken en diensten, van die vervallen factuur, te stoppen en/of terug te nemen. Voor opdrachten boven 500,00 euro, dient er een voorschot van 1/3 van het totale factuurbedrag gestort te worden met duidelijke vermelding van het referentienummer. De Leverancier behoudt zich het recht tot tussentijdse facturatie voor projecten met een doorlooptijd van minimum 30 dagen. Eventuele verzendingskosten of vervoers- en verblijfsonkosten vallen steeds ten laste van de Opdrachtgever.

 

Eigendom

De verstrekte ideeën, concepten of geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van de Leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan de Leverancier hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de Leverancier gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. De verstrekte ideeën, concepten of geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is De Leverancier te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de Leverancier openbaar te maken of te verveelvoudigen. De Leverancier heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Indien door het onrechtmatige gebruik van beelden, teksten, logo’s en andere een recht van intellectuele eigendom van een derde geschonden wordt, en/of indien dit op uitdrukkelijke vraag van de Opdrachtgever gebeurd is (al dan niet onwetend), kan de Leverancier hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

 

3. Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

De Onderneming verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier. De aldus bekomen gegevens worden door de Onderneming enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, en om de Onderneming in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van de verzendknop bij het versturen van het contactformulier.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen door contact op te nemen via info@marisavancauteren.be.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

 

Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal de Onderneming deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren, en om de klant via (elektronische of gewone) post te contacteren in geval de Onderneming er redelijkerwijze mag van uitgaan dat de klant baat kan hebben bij de daarbij meegedeelde informatie.

De bezoeker verleent bij het verzenden van het contactformulier uitdrukkelijk zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard tot wanneer een eventuele overeenkomst die tussen de bezoeker en de Onderneming tot stand zou komen volledig is voltooid. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met info@ marisavancauteren.be.

 

Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

4. Cookie beleid

 

Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt de Onderneming uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u de Onderneming deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door de Onderneming intrekken.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door de Onderneming op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan de Onderneming informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de de Onderneming-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@marisavancauteren.be. De website van de Onderneming maakt gebruik van verschillende cookies. De Onderneming maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

Wix

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die Wix gebruikt en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:

 

Google en Google Analytics

De website van de Onderneming gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van de Onderneming zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds de Onderneming contacteren.

Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

 

bottom of page